Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Mura-Drava

Objavljeno:

Lokalna akcijska grupa Mura-Drava osnovana je 2012. godine zajedničkom idejom devet jedinica lokalne samouprave na području Međimurske i Koprivničko-križevačke županije čijom bi se realizacijom ostvarila bolja suradnja kroz izradu i provedbu lokalne razvojne strategije čitavog područja.

Područje LAG-a čine grad Prelog i općine Donji Kraljevec, Goričan, Orehovica, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba u Međimurskoj županiji te općina Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ukupno se u sastavu LAG-a nalazi 30 naselja u kojima živi 29 083 stanovnika, a samo područje obilježavaju dvije rijeke koje se nalaze i u nazivu LAG-a. Mura i Drava daju prostoru specifična prirodna obilježja koja predstavljaju velik potencijal za daljnji razvoj ovog ruralnog područja.

Od samog početka rad LAG-a temelji se na LEADER pristupu koji povezuje i umrežava lokalne dionike te potiče na zajedničko savladavanje svih prepreka u potencijalnom razvoju. Takvim pristupom se upravo lokalni dionici postavljaju kao pokretači razvoja svojeg ruralnog područja. LAG Mura-Drava trenutno broji sedamdesetak aktivnih članova iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora koji svojom aktivnošću doprinose razvoju područja na kojem djeluju.

Glavni ciljevi djelovanja LAG-a Mura-Drava su promicanje održivog razvoja cjelokupnog područja LAG-a primjenom LEADER pristupa, unapređenje inicijative i interesa za razvoj cijelog područja kroz umrežavanje i zajedničko djelovanje te jačanje kapaciteta lokalnih dionika.

LAG-u Mura-Drava je 2014. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila provedbu Mjere 202: Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja. U provedbi te Mjere, LAG je svoje aktivnosti usmjerio prema jačanju kapaciteta zaposlenika i članova LAG-a, kao pripremu za naredno programsko razdoblje, ali i prema animiranju te upoznavanju lokalnog stanovništva s ulogom i aktivnostima LAG-a. LAG nastavlja svoj rad provođenjem Mjere 19 LEADER-CLLD Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014 – 2020., odnosno izradom i provedbom Lokalne razvojne strategije LAG-a do 2020. kojom nastoji ostvariti zajedničku razvojnu viziju: LAG Mura-Drava područje je unaprijeđene infrastrukture, razvijenog ruralnog turizma i poljoprivredne proizvodnje koja teži ekološkoj i biodinamičkoj proizvodnji te održivom korištenju prirodne i kulturne baštine s naglaskom na rijekama Muri i Dravi.“Za provedbu strategije je, iz sredstava javne potpore Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Mjere 19, osigurano 7.406.722,06 kuna.

U ožujku 2018. godine LAG Mura-Drava raspisao je prvi natječaj za mjeru 1P1-M1 Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova iz Lokalne razvojne strategije LAG-a kojim dodjeljuje 60.000,00 eura za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava s područja LAG-a, a prema planu provedbe u 2018. godini planira raspisati i natječaj u vrijednosti od 360.000,00 eura za mjeru 3P1-M1 Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture koja će pomoći infrastrukturnom razvoju čitavog područja LAG-a. U narednim godinama LAG će raspisati još nekoliko natječaja za razvoj poljoprivrede i turizma na području LAG-a čime će doprinijeti cjelovitom i održivom razvoju svog područja.

LAG Mura-Drava sudjelovao je kao partner na projektu iz programa Europa za građane Civil society organizations for mutual cooperation čiji je opći cilj bio uspostavljanje kvalitetnijih odnosa između građana, organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti iz zemalja članica EU-a. Valja spomenuti i kako LAG organizira i sudjeluje u organizaciji različitih radionica, sajmova, edukacija, studijskih putovanja, svakodnevno komunicira sa svojim članovima i informira ih o mogućnostima prijave projekata na otvorene natječaje, promovira područje LAG-a i svoje članove te ustraje u nastojanju da se područje LAG-a razvije u svim zacrtanim smjerovima.

Više o samom LAG-u, natječajima LAG-a kao i o svim aktivnostima možete pronaći ovdje.

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020