Novosti

Anketa: Održiv prehrambeni sustav – uspostava okvira EU-a

Objavljeno:

EK je svim državama članicama dostavila tri ankete u vezi s održivim prehrambenim sustavima, a u okviru javnog savjetovanja kroz koje EK želi dobiti inpute za budući prijedlog zakonodavnog okvira za održive prehrambene sustave.

Cilj inicijative EU-a za održivi prehrambeni sustav (Okvir za održive prehrambene sustave, „FSF-ovi”)  je učiniti prehrambeni sustav EU-a održivim i integrirati održivost u sve politike povezane s hranom. Njome će se utvrditi opća načela i ciljevi, zajedno sa zahtjevima i odgovornostima za sve sudionike u prehrambenom sustavu EU-a.

S ciljem provedbe procjene učinka ove inicijative koja bi se trebala objaviti u drugoj polovini 2023., Europska komisija objavila je početnu procjenu učinka koja je bila otvorena za povratne informacije u razdoblju od 28. rujna do 26. listopada 2021. Otvoreno javno savjetovanje pokrenuto je 28. travnja 2022., koje je trajalo do 21. srpnja 2022. Osim toga, u okviru postupka savjetovanja Europska komisija provest će niz ciljanih aktivnosti savjetovanja, uključujući ovu internetsku anketu.

Svrha ove ankete je prikupiti vaša stajališta o nizu pitanja koja bi se mogla riješiti inicijativom EU-a za održive prehrambene sustave. Prikupit će se vaše mišljenje o potrebi za zajedničkom definicijom i općim načelima održivosti prehrambenih sustava EU-a i o njihovu mogućem razvoju. U anketi se dodatno istražuju moguće opcije politike za postizanje te tranzicije i vjerojatni (okolišni, gospodarski i socijalni) učinci inicijative.

Anketa je dio šireg javnog savjetovanja , a vaši će uvidi pomoći u oblikovanju politika. Konkretno, EK želi čuti mišljenje javnog sektora, nevladinih organizacija, poslovnih subjekata koji su zainteresirani za europski prehrambeni sektor. Da biste odgovorili, slijedite poveznicu u nastavku:

Poveznica na anketu za javni sektor.

Poveznica na anketu za nevladine organizacije.

Poveznica na anketu za gospodarski sektor.

Anketa je dostupna na hrvatskom jeziku i traje do 12. rujna 2022.

 

 

Kontaktirajte Nas

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Telefoni: 01 640 8145, 01 647 3083

Email: nrm@mps.hr


Hr
EU
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - Europa ulaže u ruralna područja
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014– 2020